Haurren eskubideak

Nire alaba edo semea: legez salbuetsita maskara erabiltzetik

Lege bakar batek ere ez dit eskatzen azalpen gehiago ematea, baina, fede onez eta haurraren onerako, idazki honen bidez adierazi nahi ditut arrazoiak.

8

Eneritz Aranburu

Hezitzailea, irakaslea eta ikastolako gurasoa. Azpeitia.

1. Nire alaba edo semea ez dago maskara erabiltzera behartua. Besteak beste, ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuaren 6.1 eta 6.2 artikuluek babesten dute. Dekretu hori uztailaren 8an aldatu zen. Kode zibila argitaratu zuen 1889ko uztailaren 24ko Errege Dekretuaren 1.2 artikuluak honela dio: “Goragoko mailako beste xedapen batzuen aurka doazen xedapenek ez dute baliorik”. Legezkotasun-printzipioak berak arau juridikoen hierarkizazioa postulatzen du, eta halaxe adierazi zuen Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 14ko 51/1983 Epaiak. Arau-hierarkiaren printzipioak ezartzen duenez, 21/2020 ELDa indargabetzen ez den bitartean, erkidegoen akordio, agindu edo xedapenen gainetik egongo da, maila goreneko arau juridikoa baita, eta arau juridikoen artean kontraesanik izanez gero, maila handienekoa aplikatzen baita beti. Arauen hierarkiaren printzipioak ezartzen du legea eta lege mailako arauak arau administratiboen gainetik daudela. Erraz uler daiteke, hierarkiarik ez balego, edozein hiri edo herritako edozein alkate ”diktadore txiki bihurtzeko arriskua legoke, herritarrekin nahi lukeena eginez”.

2. Aurreko puntua irakurri ondoren, argi geratu da, autonomia erkidegoen erabaki, agindu edo xedapenen artikuluren bat 21/2020 ELDaren 6.1 artikuluaren aurka badoa, eskubide osoko BALIOGABETZAT joko dela. 21/2020 LEDaren 6.1 artikuluaren arabera, 1,5 metroko segurtasun-distantzia BERMATU AHAL BADA, INOR EZ dago maskara ERABILTZERA behartuta. Zentroko neurriak eta distantziak aztertuta, distantzia hori BETI BERMATU DAITEKEELA ikusten dut. Gutxieneko borondatearekin eta ahalegin pixka batekin, BETI DA POSIBLE. Beraz, gure ikastetxean, edozein pertsona 6 urte baino gehiagokoa edo gutxiagokoa izan, ez dago maskara erabiltzera behartua UNE ORO.

3. Segurtasun-distantzia bermatzea posible den ala ez alde batera utzita, nire alaba edo semea ez dago maskara erabiltzera behartuta, 21/2020 ELDaren 6.2 artikuluan deskribatutako KASU baten edo batzuen ondorioz. Ama arduratsua naizenez, ezin dut, eta ezin diot inori esan zein diren KASU hauek. KASU horietako batzuen izaera dela eta, zein diren jakitean, nire alaba edo semearen oinarrizko zenbait eskubideren kontra egin nezake, Espainiako Konstituzioan jasota daudenak. DUINTASUNA, INTIMITATEA, OHOREA, BEREIZKERIARIK EZ EGITEKO, OSOTASUN MORALA izateko eta TRATU DEGRADATZAILERIK ez jasotzeko eskubideak dira (10., 18.1., 14.1., 15. artikuluak). Informazio hori ezagutarazteaz gain, baliteke DBLO (Datuak Babesteko Lege Organikoa) urratzen aritzea. 21/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 6.2 artikuluan ez da ezartzen maskararen erabileratik salbuetsita dagoen pertsonak beste pertsona bati arrazoiak jakinarazi behar dizkionik, zergatik dagoen SALBUETSITA edo ez dagoen SALBUETSITA. Beraz, LEGEAK ez du behartzen pertsona hori maskaratik salbuesteko KASUAK zehaztera, ez du behartzen zenbat KASUTATIK salbuesten den zehaztera, eta ez du behartzen horri buruzko inolako ziurtagiririk ematera edo erakustera. Hau da, legez inork (agintariak izan ala ez) ezin dit exijitu azaltzea zergatik dagoen nire alaba edo semea maskara erabiltzetik salbuetsita, eta, nahi izanez gero, ezin dit galdetu zergatik dagoen salbuetsita arrazoi batengatik edo gehiagorengatik. Gainera, ama naizen aldetik, nire betebeharra da informazio hori zaintzea nire alaba edo semea babesteko.

4. Ez dut baimenik ematen nire alaba edo semeari gorputzeko tenperatura inolako tresnaren bidez hartzeko, ez gailu elektriko bidez, ez uhin bidez, ez infragorri bidez, ezta bestelako modu batean ere; ez eta sudurretik makilak sartzeko ere, nahiz eta “helburu medikoekin” izan.

5. Ez dut onartzen nire seme-alabari inolako proba edo test medikorik egiterik, ez eta gainerako taldekideetatik baztertzea osasun arrazoiengatik ere, nahiz eta eztula izan edo katarroa izan. Hala balitz, alaba edo semea DISKRIMINATZEN ariko lirateke, Konstituzioaren 14.1 artikulua urratuz, eta kalte psikologiko itzulezinak eragin litzake horrek, haren garapen psikiko eta soziala betiko kaltetuz, kalte emozional eta sozial konponezinak eraginez. Taldetik aldentzea ere gorroto-delitutzat har daiteke.

“Save the Children”, Philadelphiako Wall Mural. Epitafio bat Tim Spencerrentzat, aktibista komunitarioa eta bere ingurunean trebezia handiko gizona. / Tony Fischer     

6. Zuen ikastetxeko arduradun zareten aldetik, zuen ikastetxeko hezitzaile guztiei dokumentu honen berri emateko baimena eskatzen eta ematen dut. Ez dut onartzen ikastetxeko hezitzaile BAKAR BATEK ere maskaragatik ezer esatea nire alaba edo semeari, maskara erabiltzen ari ez bada. Horrelako zerbaitek 5. puntuan deskribatutakoen moduko kalteak eragin diezazkioke.

7. Ez dut onartzen, haurrari tortura psikologiko eta fisikoak egitea. Badakit, agian, ikaskide batzuk maskara erabiltzera behartuta egongo direla, baina edozein pertsonak, hezitzaileak izan ala ez, MASKARATIK SALBUETSITA egoteagatik nire alaba edo semea gaitzetsi edo behartu nahi badu, DISKRIMINATZEN ariko litzateke, eta beraz, konstituzioaren 14.1 artikulua eta 15. artikulua urratzen ariko litzateke; eta, gainera, GORROTO-delitua egingo luke. Edonork nire alaba edo semearekiko jarrera hau antzemanez gero maskararik ez erabiltzeagatik ikastetxeko zuzendaritzak berehala niri jakinaraztea eskertuko nuke. Gogorarazten dizuet ikastetxe bat ez dela GUANTANAMOKO KARTZELA, eta leku horretan maskararen erabilera eta urruntze soziala nagusitu zirela PRESOENTZAKO TORTURA PSIKOLOGIKO neurri gisa. Guantanamo irekitzeko, munduko psikologiako aditu nagusiak bildu zituzten, eta haiek azaldu zuten gizaki batentzako torturarik handiena maskara bat eta urruntasun soziala jartzea dela. Maskararen erabilerari buruzko ideiak inposatzen saiatzen direnak horrekin hezten saia daitezke.

8. Zuek dena delakoaren legez kanpoko aginduak jasotzeak ez du esan nahi agindu horiek bete behar dituzuenik. Hala eginez gero, azken erantzuleak zuek zarete, eta inoren aurka neurriak hartzekotan, zuen aurka hartu beharko nituzke. Gogora ezazue Nurenbergeko Judizioetan kondenatuek aginduak baino ez zituztela betetzen, eta Zigor Kodeko 172. artikuluak honako hau ezartzen duela: “Norbaitek, legez baimenduta egon gabe, beste bati indarkeria erabiliz eragozten badio legeak debekatzen ez duena egitea edo nahi ez duena egitera behartzen badu, hori bidezkoa edo bidegabea izan, orduan sei hilabetetik hiru urtera bitarteko espetxealdi-zigorra edo 12 hilabetetik 24 hilabetera bitarteko isuna ezarriko zaio, eta egindako behartzearen helburua FUNTSEZKO ESKUBIDE BAT ERABILTZEA ERAGOZTEA denean, zigorra gehienaren erdia ezarriko zaio (hau da, gutxienez 15 hilabetetik gorako espetxealdiko-zigorra eta gutxienez hilabetetik gorako isuna).”

9. Alaba edo semea maskara jartzera behartu nahi duen edozein pertsonak, maskara ez eramateagatik atentzioa ematen badio edo, besterik gabe, maskara zergatik ez duen eramaten ikertzen badu, DELITU bat egingo du, Zigor Kodearen 172. artikuluan deskribatzen den bezala, pertsona horrek Espainiako Konstituzioan jasotako nire alaba edo semearen OINARRIZKO ESKUBIDEAK urratzen baititu:

9.1. DUINTASUNAREN aurka atentatuko du, eta Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko zenbait artikulu urratuko ditu (10. artikulua).

9.2. Maskara erabili ezin izateagatik DISKRIMINATUTA egongo da (14.1 artikulua).

9.3. Osotasun moralerako duen eskubidea urratuko da; izan ere, bere izaera edo egoera pertsonalagatik DISKRIMINATUA bada, umiliatua sentituko da, eta beraz, TRATU DEGRADATZAILEA jasango du (15. artikulua).

10. Ez dut etsiko, eta legezko neurriak hartuko ditut nire alaba edo semearen eskubideak nolabait urratzen dituen edozein pertsonaren aurka. Zuek, ikastetxeko arduradun zareten aldetik, nire alaba edo semearen eskubideak zaindu behar dituzue, zuen ikastetxean dagoen bitartean, eta antzematen dituzuen arazoen berri ematea eskertuko nizueke. Azaldutako guztiaren gaineko lege batzuk betetzen ez badira ezartzen diren zigorrak hauek dira:

 • 173. artikulua (irailaren 29ko 11/2003 Lege Organikoaren lehenengo eta zortzigarren artikuluak); “Norbaitek beste pertsona bati tratu iraingarria ematen badio, haren osotasun moralari kalte larria eginez, sei hilabetetik bi urte arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaio”.
 • 404. artikulua (berrehun eta sei, martxoaren 30eko 1/2015 Lege Organikoa);  “Agintari edo funtzionario publikoak, bidegabekeria dela jakinda, ebazpen arbitrarioa ematen badu administrazio-gai batean, orduan, horri enplegu edo kargu publikorako eta boto pasiborako eskubidea erabiltzeko desgaikuntza berezia ezarriko zaio, bederatzi urtetik hamabost artekoa”.
 • 607. artikulua (martxoaren 30eko 1/2015 Lege Organikoaren berrehun eta berrogeita hamasei artikulua): 607.1.3. Lau urtetik zortzi arteko espetxealdiarekin, atal honetako 2. eta 3. zenbakietan aipatzen ez den beste edozein lesio eragiten badute. 607.2. Kasu guztietan, gainera, hezkuntza-lanbide edo -ogibiderako desgaikuntza berezia ezarriko da, irakaskuntzan, kirolean eta aisialdian, epaian ezarritako askatasun-gabetzearen zigorraren iraupena baino hiru urtetik bost urtera bitartekoa, delituaren larritasuna eta delitugilearen inguruabarrak kontuan hartuta. 607 (bis) OSORIK, gizateriaren aurkako delituak azaroaren 25eko 15/2003 Lege Organikoaren 160. artikulu bakarra, eta martxoaren 30eko 1/2015 Lege Organikoaren berrehun eta berrogeita hamazazpigarren artikuluak aldatzen du).

11. Informazio gisa, aipatu dugunaz gain, nire alaba edo semea lege, kode eta nazioarteko itun hauek babesten dutela azalduko dut:

 • GIZA ESKUBIDEAK; 1., 3. eta 5. artikuluak.
 • BIOETIKARI ETA GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO ADIERAZPEN UNIBERTSALA; 3., 4., 5., 6., 10., 11. eta 16. artikuluak.
 • SIRAKUSAREN PRINTZIPIOAK; 19, 20, 21, 22, 23, 24 eta 27. klausulak.
 • ESPAINIAKO KONSTITUZIOA; 9.3, 10.1, 10.2, 14, 15, 18.1, 18.4, 24.1 eta 139. artikuluak.
 • ZIGOR KODEA; 150, 172.1, 173.1, 404, 607.1.1, 607.1.3, 607.1.5, 607.2 eta 607 (bis) artikuluak.
 • Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa, Batzar Nagusiak 1989ko azaroaren 20ko 44/25 Ebazpenean onartua eta 1990eko irailaren 2an indarrean jarria.
 • Torturaren eta beste tratu edo zigor krudel, anker edo iraingarrien aurkako Konbentzioa, Batzar Nagusiak 1984ko abenduaren 10eko 39/46 Ebazpenean onartua eta 1987ko ekainaren 26an indarrean jarria.
 • Behin-behineko agindu judiziala betetzea, blokeoa: 20200611-GdM-001-1 ED … [DE-10557] BP-“Brote” 20200610 APLIKAZIOA, Herriko Justizia Auzitegiko lehendakari federalarena, nazioarteko zuzenbide humanitarioko auzitegi iraunkorra.

Nahi baduzu, Independenteak aurrera egin dezan lagundu dezakezu. Idatziz, itzuliz, janariz, irudigintzan, bideogintzan, bertsotan, diseinuan, informatikan, psikologia klinikoan, abokatutzan edo diruz ere bai. Ziberjazarpenari aurre! INDEPENDENTEA LAGUNDU >

Honen harira

8 erantzun “Nire alaba edo semea: legez salbuetsita maskara erabiltzetik” bidalketan

 1. Aupa Eneritz.
  Zorixonak Bihotz-bihotzez!
  Honelako idatziekin bai zaintzen ditugula adingabeak.
  Orain gure eskuetan, nagusion eskuetan, dau iskribu eraginkor hau behar den lekurantz bideratzea.
  Eskerrik asko zure lanagatik.

 2. “Alarma”-egoera baten pean, ezin da debekatu pertsonak “lurralde nazional” osoan zehar askatasunez zirkulatzea, ezin da etxeko espetxealdia ezarri (haiek “konfinamendua” deitzen diote), ezin da etxeratze-agindua dekretatu. Halaber, ezin da jabetza pribatua urratu, zure etxean sartuz, une horretan delitu kriminala egiten ari ez bada.

  “Xedapen” horiek salbuespen-egoeran edo setio-egoeran bakarrik dekretatu daitezke eta gaur egun ez da horrelakorik gertatzen.
  Ondorioa, beren legeak, beren arauak eta beren “Gutun Nagusia” urratzen ari dira eta bide batez esanda, guretzat beti izan diren delituzkoak gure Estatuko entitatearen eskubide oroen aurkako inbasioan eta okupazioan oinarritzen baitira. Euskaldunen elkarri eman genion Estatu subiranoa: Nabar Estatua.

  Hori esanda, nire ustez eta berriro errepikatuko dut, aurrekaririk gabeko mobilizazioa eragin beharko lukeen lehentasunezko elementua gure haurrak jasatzen ari diren eraso kriminalaren aurrean defendatzea da. Ez bagara horregatik mobilizatzen, zergaitik eta norengatik mobilizatuko gara orduan?

  Detonatzaile baten aurrean geundeke inertziaz beste defentsa-ekintza batzuk kateatuko lituzkeena.

 3. Izugarria!!!! Primeran idatzia!!! Argi utzi duzu legeak dioena eta ama bezela zure seme-alabak babesteko duzun indarra.
  Mila esker publiko egiteagatik.

 4. Nik hedapen eta kontzientzako kanpaina bat egitea proposatuko nuke, lehen urrats gisa.

  Herri bakoitzean erabaki dadila pegatina bat ateratzea, herrialdeko geografia osorako lelo berarekin. Behin tresna hori eskuan hartuta espazio publiko (gurea direnak) guziak bete eta aprobetxatu lanean ari den jendea zabalkundean inplika dadin eta masa kritiko bat sortzen joan dadin. Tresnaren dimentsio zirragarria (dina 4) izan beharko lukeen eta beren leloa honako hau izan liteke:

  GURE HAURREEI EZ IKUTU!

  BOZALERIK EZ!
  DISTANTZIARIK EZ!
  KOPETARA ETA INON LEKURA INFRAGORRIRIK EZ!
  HIDROALKOHOLAREN GELARIK EZ!
  ASKI DA!

  HAURRAK ASKEAK MUNDU ASKE BATEAN BAI!
  OSASUNTSU ETA ZORIONTSUAK IKUSI NAHI DITUGU!

  Laborantza-salda bat sortzea garai berriak iragartzeko bakoitzaren askatasunak eta auto-determinazioak paradigma kolektibo subirano batean kokatzeko.
  Ez da existitzen komunikatzen ez duena.
  Herri bat baldin badago topo egin behar da berarekin, bere boterearekin.
  Has gaitezen.

 5. Milesker berriz ere Eneritz, ia behingoz tortura hau bukatzen den. Maskarek zein txertoek libreak, dohakoak eta borondatezkoak izan beharko lukete.

Utzi iruzkina

Azken artikuluak